پرسشنامه بررسی برنامه های بهبود بهره وری در سازمان

پرسشنامه بررسی برنامه های بهبود بهره وری در سازمان

پرسشنامه بررسی برنامه های بهبود بهره وری در سازمان

این پرسشنامه توسط ماراگش و دواداسان و اراویندان و ناتاراجان  (2003)  طراحی گردیده و دارای 10  گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (Word)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: ماراگش و دواداسان و اراویندان و ناتاراجان  (2003) 


دسته:

پرسشنامه بررسی برنامه های بهبود بهره وری در سازمان

خرید آنلاین